Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLASICIZMUS (17.-18. st.)

 -Hl. črty- napodobňovanie prírody, toho čo je v nej podstatné, nemenné

 -rozlišovala sa na vysoké žánre (óda, epos, tragédia), nízke (bájka, satira, komédia)

 -súlad pravdy, krásy, dobra-krásne je len to, čo je pravdivé

 -pravidlá tvorby tejto lit.- NICOLA BOILEAU-DESPREAUX: Básnické umenie

 -Pierre Corneille: Cid (rytiersky tém. okruh)

 -klasicistická dráma- jednota času, miesta, deja, rezonéri-komentátori

 - Jean Racine: Faidra (psychologická tragédia)

 - Molière: Lakomec (komédia v 5 dejstvách)

 - Jean de la Fontaine: Bájky

OSVIETENSTVO (18. st.)

 -súhra rozumu a citu

 -Charles-Louis de Montesquieu (FR)

 -Jean-Jacques Rousseau (FR)

 -Denis Diderot (FR)

 -Daniel Defoe: Robinson Crusoe (GB)

 -Jonathan Swift: Gulliverove cesty (GB)

 -Voltaire: Candide (FR)

 -Josef Dobrovský -

 -Josef Jungman- obaja písali o českej histórii

 -Václav Kramerius- kalendáre

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ OBRODENIE

1.fáza: 1780-1820- kat. a evan. Smerovali k národnouvedomovaciemu procesu,

 bernolákovci-  kodifikácia slovenčiny

2.fáza: 1820-1835- na čelo národnozjednocovacích úsilí- Hollý, Hamuljak

 (bern.), Kollár, Šafárik (stúpenci bib. češtiny)

3.fáza: 1835-1843- vyriešila sa jazyková otázka, začínajú štúrovci

4.fáza: 1843-1848- kódifikácia slovenčiny, revolúcia

SLOV. OSVIET. A KLASICISTICKÁ LIT.

 -A. Bernolák- uzákonnenie 1. spis. slov.- 1787

- Jazykovedno-kritická rozprava o slov. písmenách,

  Slovenská gramatika,

                        Etymológia slovanských slov

 Osvietenská próza- väčšinou vecná lit.

 -Jozef Ignác Bajza: René mláďenca príhodi a skúsenosťi (2 časti, 1. román)

 -Juraj Fándly: Slovenský včelár, Ovčár, Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom

 Osvietenská poézia- v protiklade s barokom prenikajú črty klasicizmu

-Bohuslav Tablic: Umění básnířské

KLASICIZMUS V SLOV. LIT.- 1820-1840

 -idea všeslovanskej vzájomnosti sa stáva aktuálna, vedecky ju zdôvodňoval Kollár,

 obrannou tendenciou ju naplnil Šafárik

Pavel Jozef Šafárik (1795-1861):

 Tatranská múza s lyrou slovanskou, Písně svetské lidu slovenského v Uhřích (spolu s

 Kollárom a Benediktim, ľudové piesne), Dejiny slovanskej reči a lit. všetkých nárečí

 (encykl. charak., reagoval na podceňovanie slovanov), Slovanské starožitnosti (osudy slovanov do 10. st.)

Ján Kollár (1793-1852):

-30 rokov evan. kňaz v Budapešti, neskôr bol menovaný univerzitným profesorom vo Viedni

-v Jene študoval teológiu, slovanské jazyky a dejiny slovanských národov

Básně Jána Kollára (bás. zbierka, Mína-symbol krásy, vlastenecké myš.), Vlastenec,

Slávy dcéra (predspev a 5 spevov- 1.Sála, 2.Labe,Rén, Vltava, 3.Dunaj, 4.Léthé, 5.Acheron)

-Předzpěv (Slávy dcera)-žalospev (elégia) nad slov. minulosťou

-Vlastenecké znelky- autor vyslovuje morálno-vlastenecké názory, vyzýva ku každodennej statočnej práci

-Ľúbostné znelky- štastie z lásky, žial z rozlúčenia, Mína, spojenie vlasteneckého citu s lúbostným

-O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými- program a plán na kultúrne zblíženie slovanov

-uznával len 4 hl. nárečia, jazyky- ruský, poľský, česko-slovenský, srbochorvátsky

-Národnie spievanky čili písně světské Slowákúv v Uhrách- zbierka ľudových piesní

Ján Hollý (1785-1849):

-písaval v prírode, v „Mlíčí“, pod storočným dubom

-Svatopluk- epos, výťazná báseň v 12 spevoch, podklad-hist. fakty z 9 st., vela postáv

-Cyrilo-Metodiada- epos o slovanských apoštoloch

-Sláv- epos v 6 spevoch, boj Slovákov s Čudmi, o víťazstvo sa zaslúžil Sláv

-Hollý nazýva svoje eposy víťazskými básňami, začínajú sa propozíciou (naznačením obsahu) a

 invokáciou (vyzývaním múzy). Rozčleňujú sa na spevy. Obsah- autor ho podáva na

začiatku spevu. Verš- hexameter

-Selanky- idylická poézia, epické skladby, postavy- pastieri, prevláda tu óda (chválospev) a elégia (žalospev)

-žalospevy- smutné príbehy národa

-ódy- Pesňe

Ján Chalupka (1791-1871):

-tvoril základ slovenských div. Dejín

-Kocúrkovo, Len aby sme v hanbe nezostali- prostredia slov. malomesta, postavy- pán z Chudobíc,

majster Tesnošil, vydajachtivá Trasorítka, doktor LesebuchGRAMATIKA-LEXIKOLÓGIA

Lexikológia

=náuka o slove, objasňuje slovnú zásobu z hľadiska významu a z hlad. formy

Lex. rovina

=tvorí ju slovná zásoba v rámci jazykového systému

Slovo

=ustálená skupina hlások kt. niečo pomenúva, označuje

- má lexikálny, gramatický význam a zodpovedajúcu gram. formu

- niekt. sú viacvýznamové

- majú aj prenesený význam (metafor)napr. hlava, hlava rodiny

Pojem

=základná forma ľudského myslenia, odraz všeobecných a podstatných vlastnosti

predmetov a javov skutočnosti, jeho obsah je daný výpočtom jeho podstatných

znakov, vymedzuje ho definícia

- pomenovaním pojmu je slovo abo skupina slov- slovné spojenie

Etymológia

=náuka o skúmaní pôvodu slov

Paronymá

=slová kt. sa hláskovo podobajú a významovo navzájom ovplyvňujú

Slovná zásoba

=súhrn všetkých slov, kt existujú v jazyku, je zachytená v slovníkoch

Lexikografia

=náuka o spracovaní slovníkov SSJ a KSSJ

Slovníky

=terminologické, cudzích slov, dvojjazyčný, frekvenčné, etymologické, retrográdne

Malý synonymický slovník, malý frazeologický slovník

Základná slovná zásoba

=obsahuje najčastejšie používané slová 1000- 1500

Individuálna slovná zásoba

1. aktívna- používame v hovorovej forme iné v písanej

2. pasívna- je bohatšia ako 1.

- patria sem slová kt. rozumieme ale nepoužívame

Systém v slovnej zásobe

=všetky slova kt. existujú v jazyku

-slova sú v nej vo vzájomných vzťahoch

A. Podľa vecného významu:

1. 10 slovných druhov

2. jednovýznam.- viacvýznam

3. neodvodené- odvodené, zložené

4. synonymá

5. homonymá

6. antonymá

7.paronymá

8. súradné- nesúradné

B. Podľa dobového výskytu:

nové, zastarané, archaizmy, historizmy

C. Podľa prísluš. k štýlovej vrstve:

a) neutrálne

b) štylisticky príznakové:

- spisovné: odborné, hovorové, básnické

- nespisovné: vulgárne, argotové, žargónové

D. Podľa expresivity:

neutrálne a citovo zafarbené

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

čoto?čoto?čoto?

(Váš Profesor, 3. 8. 2008 0:26)

Tak Vy takto detičky moje ťaháky ťaháky hej?No počkajte keď to uvidí riaditeľka.Traste sa!

:OOOOOOOOOOOOOOO

(SyslíkKKK, 15. 5. 2008 18:47)

toto vsetko musite vediet?:ppppp